• Warunki techniczne dróg publicznych – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Rozdział 3, par. 43, 44, 45, 127)
  • Znaki i sygnały drogowe – Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, plik pdf
  • Warunki techniczne usytuowania budynków – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z póżn. zm.) – dotyczy terenów deweloperów, spółdzielni itp. na terenach “wewnętrznych”, plik pdf
  • Tzw. ustawa krajobrazowa, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobraz, plik pdf