Poniżej materiały do pobrania i konsultowania:

Mapa - koncepcja sieci pieszej male

Czas trwania konsultacji: 17 sierpnia – 15 października 2016. W ramach konsultacji przewidziano dwa spotkania: 10 października (17.00) i 11 października (10.00) w Ratuszu. Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: [email protected].

Dokument „Lubelskie standardy piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie” zawiera:

  • politykę rozwoju ruchu pieszego w Lublinie (w tym cel generalny i cele szczegółowe)
  • kierunki rozwoju systemu transportu pieszego
  • zasady kształtowania przestrzeni pieszych
  • podstawowe zamierzenia dotyczące rozwoju systemu transportu pieszego, które powinny
  • być podjęte w krótkim horyzoncie czasu (do 5 lat)
  • standardy projektowania infrastruktury pieszej opracowane w formie kart rekomendowanych rozwiązań

Układ dokumentu składa się z 7 części – spis treści:

007 – A – WIZJA, CELE, PROMOCJA KULTURY CHODZENIA
010 – B – DIAGNOZA
011 – Piesi i ruch pieszych
013 – Uwarunkowania
013 – Zagospodarowanie przestrzenne
015 – Demografia
017 – Analiza i ocena bezpieczeństwa ruchu
024 – Dokumenty planistyczne Lublina
030 – Działania, inicjatywy organizacji społecznych
033 – Uwarunkowania instytucjonalne
035 – Podstawowe problemy ruchu pieszego
035 – Skala planistyczna
037 – Skala ulicy
042 – Skala detalu
045 – Silne i słabe strony ruchu pieszego
050 – C – KONCEPCJA ROZWOJU SIECI PIESZEJ
051 – Sieć piesza
051 – Główne osie piesze – definicja
051 – Opis koncepcji
053 – Sieć piesza w obszarze centralnym
056 – D – ROLA RUCHU PIESZEGO
057 – Funkcje ulic i przestrzeni pieszych
058 – Podstawowe zasady kształtowania przestrzeni pieszych
060 – Trzy skale szczegółowości
060 – Skala planistyczna
064 – Skala ulicy
069 – Skala detalu
072 – E – PLAN DZIAŁAŃ
081 – F – MONITORING
083 – G – ZASADY ORGANIZACJI RUCHU PIESZEGO
085 – Podejście systemowe
087 – Projektowanie koncepcyjne ulicy / placu
088 – Założenia
090 – Rekomendowane rozwiązania
091 – Sytuowanie ciągów pieszych w przestrzeni ulicy
096 – Organizacja ciągów pieszych – pasy funkcjonalne
105 – Dostępność
109 – Ruch pieszy i rowerowy
112 – Przejścia dla pieszych
124 – Nawierzchnie
129 – Transport zbiorowy

W tekście wykorzystano wyniki projektu „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”, realizowanego w latach 2014 – 2016 przez Fundację tuobok w ramach Programu Obywatele dla Demokracji. W szczególności, niniejsze standardy opierają się na:

  • Projekcie Lubelskich Standardów Pieszych, opracowanym przez zespół: Jan Kamiński, Aleksander Wiącek z konsultacjami Jana Jakiela i rysunkami Florentyny Nastaj i Jana Kamińskiego, oraz
  • Atlasie Sytuacji Pieszych, autorstwa Marcina Skrzypka.