Wyjątki ze Strategii Rozwoju Kultury Lublina 2020 dotyczące pieszych.

 

2. Obszary Operacyjne -> 2.1. Oferta kulturalna

s. 26

2.1.8. Rozwijanie oferty „mimowolnych” kontaktów z kulturą i sztuką mające na celu powszechny i codzienny kontakt z kulturą i sztuką przy okazji innych form aktywności, polegające na wprowadzaniu kultury i sztuki w przestrzeń publiczną i prywatną m. in. poprzez:

 • wprowadzanie sztuki w przestrzeń dzielnic poprzez organizowanie wydarzeń
  im dedykowanych
 • współtworzenie z mieszkańcami lokalnych przestrzeni sztuki (poprzez wspólne tworzenie instalacji, murali, działania ogrodnicze, itp.)
 • organizację specjalnych wydarzeń i ekspozycji w przestrzeniach prywatnych i publicznych niezwiązanych z kulturą.

s. 27

2.1.10. Wspieranie rozwoju oferty turystycznej, rekreacyjnej i sportowej traktowanej jako istotne dopełnienie działań kulturalnych, poprzez poszerzenie możliwości spędzania czasu wolnego i popularyzację aktywności fizycznej, jako czynników wysokiej jakości życia. Stanowi element wspierania wszechstronnego rozwoju mieszkańców obejmującego: kulturę, turystykę, aktywność społeczną i prozdrowotną. Taka oferta powinna być również okazją do integracji społecznej.

s. 30

 

2. Obszary Operacyjne -> 2.3. Dostępność kultury

Tworzenie korzystnych warunków dla udziału w kulturze poprzez rozwiązania systemowe i organizacyjne. Dostępność kultury to możliwość fizycznego uczestnictwa w ofercie, ale także dostęp do zasobów kulturowych on-line. Zwiększanie dostępności kultury jest ściśle związane z likwidowaniem różnego rodzaju barier, w szczególności: przestrzennych, czasowych, infrastrukturalnych, ekonomicznych i komunikacyjnych.

2.3.1. Optymalizacja sieci placówek kulturalnych „pierwszego kontaktu” obejmująca utrzymanie istniejących osiedlowych domów kultury i filii bibliotecznych oraz uzupełnianie ich sieci nowymi obiektami lub lokalami tak, aby docelowo fizyczny dystans nie stanowił dla mieszkańców bariery w dostępie do dzielnicowego punktu kultury. Czas pracy tych placówek powinien być dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności.

s. 31

2.3.7. Wsparcie merytoryczne rozwoju systemu informacji dla turystyki kulturowej obejmującego m. in.:

 • oznakowanie turystyczne (także współczesnego dziedzictwa);

 

2. Obszary Operacyjne -> 2.4. Przestrzenie kultury

s. 33-34

Tworzenie dla kultury miejsc rozumianych jako przestrzenie dla aktywności kulturalnej i odbioru sztuki, a także jako walory kulturowe związane ze znaczeniami trwale zapisanymi w różnych punktach przestrzeni miasta. Ten Obszar wiąże się ściśle z Obszarami 5.4. Dostępność kultury i 5.3. Oferta kulturalna poprzez zagadnienia związane z przestrzenią publiczną, ponieważ znaczna część oferty kulturalnej jest dostępna na placach, ulicach czy terenach zielonych.

s. 34

2.4.4. Tworzenie warunków do rekreacji i aktywności plenerowej np. poprzez:

 • wykorzystywanie terenów dolin rzecznych i wąwozów dla działań społecznych
  i artystycznych;
 • tworzenie przestrzeni „rekreacji podwórkowej” – bezpiecznych oraz integrujących
  mieszkańców w różnym wieku, blisko ich miejsca zamieszkania.

2.4.6. Poprawa integralności wizualnej miasta i jego krajobrazu kulturowego dotycząca:

 • poprawy estetyki przestrzeni publicznych, w tym działania na rzecz uporządkowania
  nośników reklamowych w przestrzeni (banery, słupy, plakaty);
 • ochrony panoram miasta i ich ekspozycji;
 • podkreślenia naturalnego charakteru miasta poprzez odpowiednie kształtowanie
  zabudowy i terenów zielonych, np. dolin rzek i wąwozów, którym Lublin zawdzięcza dobre
  warunki ekologiczne i walory krajobrazowe.

2.4.7. Animowanie kultury dialogu wokół kształtowania przestrzeni poprzez uspołecznienie procesu planowania przestrzennego i otwarcie na aktywność obywatelską przy decydowaniu o zmianach w przestrzeni publicznej (co obejmuje konsultacje społeczne sposobów urządzania przestrzeni wspólnych) oraz włączanie mieszkańców w działania na rzecz kształtowanie ich otoczenia.

2.4.8. Poprawa jakości przestrzennej infrastruktury w szczególności związanej z obsługą ruchu turystycznego, w tym: rejonów dworcowych, tras przejazdowych, przystanków komunikacji publicznej, dbanie o ich wysoki standard estetyczny.

 

3. Programy Operacyjne -> 3.1. Dzielnice Kultury -> Przykładowe zadania:

s. 41

W sześciu dzielnicach nie działa żadna publiczna lub spółdzielcza instytucja kultury, a w kolejnych siedmiu funkcjonuje tylko jedna. Braki te są szczególnie widoczne w dzielnicach nowo powstających (np. Czuby Południowe, Felin, Szerokie) i w starych, nierzadko poprzemysłowych, o rozproszonej zabudowie mieszkalnej (np. Hajdów-Zadębie, Zemborzyce). Oddalenie tych dzielnic od centrum i słabo rozwinięte sieci komunikacji (w szczególności publicznej) potęgują istniejące bariery przestrzenne i czasowe utrudniające mieszkańcom uczestnictwo w życiu kulturalnym.

s. 45

Rozwój sieci placówek działających w dzielnicach oraz unowocześnianie istniejącej
infrastruktury m. in. poprzez:

 • optymalizację sieci domów kultury i filii bibliotecznych oraz wykorzystywanie na cele
  kulturalne istniejącej w dzielnicach infrastruktury;
 • usuwanie barier w dostępie do oferty – dostosowanie jej do potrzeb i możliwości
  uczestników, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, oraz dzieci
  i ich opiekunów.

 

3. Programy Operacyjne -> 3.6. Lublin dla dzieci

s. 62

Punkt wyjścia

Troska o dzieci, dbałość o rozwój ich wrażliwości, ciekawości oraz społecznych i twórczych kompetencji jest najlepszą inwestycją w przyszłość miasta. Obecnie działania na rzecz dzieci prowadzi bardzo wiele podmiotów50, ich rozwojowi służy również różnorodna infrastruktura rekreacyjna i sportowa (parki, place zabaw, ścieżki rowerowe, ośrodki sportowe) oraz ogólnodostępna, plenerowa oferta kulturalna. Nigdy jednak pozaszkolna oferta działań kierowanych do dzieci nie została ujęta w kompleksowy program. Planowane prace wymagają

[…]

Rozwój oferty kulturalnej powinien iść w parze z poszerzaniem pozostałych form aktywności, takich jak zajęcia sportowe, które kształtują nawyki codziennej aktywności i wyrabiają koordynacje, ale również uczą zasad fair play, czy zajęciami językowymi. Edukacja powinna być również prowadzona na zasadzie „mimowolnego” kontaktu z kulturą, w szczególności poprzez dostosowywanie do możliwości poznawczych dzieci zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa miasta.

s. 65

Przykładowe zadania:

 • Tworzenie przestrzeni dla dzieci:
 • dbałość o przestrzenie plenerowe i rekreacyjne;
 • wspieranie powstawania inspirujących do kreatywności i aktywności przestrzeni
  plenerowych, tj. tematyczne place zabaw, ogrody doświadczeń, ogólnodostępna
  infrastruktura sportowa;
 • tworzenie miejsc do prezentacji sztuki dzieci;
 • budowanie oferty prezentacji sztuki w przestrzeni publicznej z uwzględnieniem
  wrażliwości dzieci;
 • współpraca z podmiotami działającymi w obszarze kultury, sportu, rekreacji i turystyki
  w celu tworzenia produktów komplementarnych;

 

3. Programy Operacyjne -> 3.8. Obserwatorium Kultury

s. 72

Kierunek zmian (cele, opis, rezultaty)

W ramach tych osi realizowane będę autonomiczne projekty badawcze, dotyczące takich sfer
działalności kulturalnej jak np.:

 • sektor czasu wolnego (rozrywka, rekreacja, turystyka, sport amatorski);
 • mapa mentalna Lublina (przestrzeń miasta w świadomości mieszkańców);

 

3. Programy Operacyjne -> 3.10. Przestrzenie dla kultury

s. 79-80

Równocześnie z rozwojem przestrzeni dla kultury traktowanych jako miejsca wydarzeń, należy kontynuować prace na rzecz podnoszenia jakości przestrzeni publicznej i propagowania idei krajobrazu kulturowego. Jednym z przyjętych założeń jest rewitalizacja ciekawych architektonicznie obiektów poprzez ich adaptacje na cele kulturalne. Zachowane, opisane i udostępnione materialne dziedzictwo ma ogromy wymiar edukacyjny, tworząc podwaliny pod rozwój tożsamości mieszkańców, oparty na wspólnej historii i tradycji. Należy również pamiętać, że o zachowaniu dziedzictwa decyduje również jego funkcja użytkowa i najbliższe otoczenie. Konieczna jest kontynuacja prac mających na celu ochronę dziedzictwa Starego Miasta i terenów w jego najbliższej okolicy oraz systemowe rozwiązanie kwestii reklam i szyldów. Wymaga to długofalowego myślenia o przestrzeni, które powinno być wsparte poprzez animowanie działań na rzecz dialogu wokół kultury przestrzeni. Duża aktywność na tym polu jest mocną stroną Lublina. W mieście działa m.in. Forum i Rada Kultury Przestrzeni, odbywają się też liczne spotkania i debaty dotyczące tego zagadnienia, a mieszkańcy coraz częściej uczestniczą w warsztatach i akcjach animacyjnych związanych z architekturą i krajobrazem.

Kierunek zmian (cele, opis, rezultaty)

Program ma dwa zasadnicze cele:

 • poprawa infrastruktury kulturalnej miasta oraz określenie nowych przestrzeni działań
  kulturalnych (w tym powiązanych z różnymi aspektami życia miasta tj. wypoczynek,
  turystyka, środowisko naturalne, kuchnia regionalna);
 • zwiększenie poziomu wiedzy i wrażliwości na jakość przestrzeni, wykształcenie wokół niej
  kultury dialogu oraz związana nimi poprawa jakości przestrzeni publicznych.

Myślenie o przestrzeni dla kultury obejmuje dwa tematy – pierwszy związany z jakością i funkcjonalnością przestrzeni dedykowanych prowadzeniu działalności kulturalnej i wykorzystywaniem pozostałych przestrzeni publicznych i prywatnych do jej organizowania. Drugi związany z promowaniem wartości krajobrazu kulturowego i wynikającą z niego troską o poprawę estetyki przestrzeni publicznych, zachowanie przestrzeni zabytkowych i rekreacyjnych, ich funkcji oraz zapewnienie dostępności do nich.

s. 81

Pomimo, że planowanie zagospodarowania przestrzennego i realizacji inwestycji nie leżą w kompetencjach środowisk kultury, to troska o zachowanie i udostępnianie dziedzictwa jest dla nich kluczowa. Dlatego też równolegle do prowadzonych prac powinny być podejmowane działania mające na celu tworzeniu kultury dialogu wokół kształtowania przestrzeni wspólnych, prowadzenie działań animacyjnych i edukacyjnych w tym temacie oraz propagowanie zapisów Konwencji o ochronie dziedzictwa UNESCO, Karty Lipskiej oraz Deklaracji z Toledo. Rolą animatorów kultury jest także budowanie narracji i popularyzowanie dziedzictwa, (także współczesnego jak np. Osiedle Słowackiego w dzielnicy Rury, czy inne przykłady wartościowej architektury modernistycznej) działania te stanowią ważny element Programu Lublin – Pamięć Miejsca.

Oczekiwane rezultaty

 • poprawa jakości przestrzeni, w których stale bądź czasowo prowadzona jest działalność
  kulturalna;
 • utworzenie nowych przestrzeni dla kultury, w tym rozwój sieci bibliotek i domów kultury;
 • poprawa warunków do rekreacji i aktywności plenerowej;
 • poprawa jakości i integralności wizualnej krajobrazu kulturowego Lublina;
 • uwrażliwienie mieszkańców na jakość przestrzeni i uspołecznienie procesu planowania.

Przykładowe zadania

 • Tworzenie nowych przestrzeni prezentacji sztuki i kultury w przestrzeni publicznej;
 • Promocja powstawania wysokiej jakości przestrzeni, w tym działania na rzecz
  upowszechniania idei ochrony krajobrazu kulturowego;
 • Animowanie kultury dialogu wokół kształtowania przestrzeni;
 • Aktywne uczestnictwo w planowaniu zagospodarowania przestrzennego,
  w tym inicjowanie i tworzenie w nich instalacji, rzeźb i innych przejawów sztuki
  oraz troska o ich społeczny charakter (np. poprzez zapewnienie w nich miejsc
  do siedzenia).

 

Wybrał: Marcin Skrzypek